Generationsskifte i företagsledning: balansera erfarenhet och innovation

Generationsskifte i företagsledning: balansera erfarenhet och innovation

Generationsskifte inom företag är en nödvändig process för att säkerställa kontinuitet och långsiktig framgång. I scale-up-faser, där företag växer snabbt, blir detta övergångsmoment kritiskt när grundarna eller befintliga ledare står inför behovet av att delegera ansvar till en ny generation ledare. Denna övergång blir särskilt betydelsefull när företaget går från start-up till scale-up och behöver anpassa sig till nya marknadsförhållanden. Ett framgångsrikt generationsskifte kan säkerställa kontinuitet, innovation och långsiktig framgång för företaget. 

Generationsskiftet i denna artikel kommer att referera till övergången av ledarskap och ansvar från en äldre generation till en yngre. Denna typ av generationsskiften i svenska företag är en aktuell och pressande fråga där det är tydligt att det behövs insatser på flera områden för att underlätta dessa övergångar. Enligt en nyligen publicerad rapport från Företagarna finns det ett stort behov av att förbättra processerna kring ägar- och generationsskiften i ägarledda företag. Rapporten ger insikter i att medelåldern för svenska företagsledare ligger på 51,3 år, det framkommer även att en betydande andel, 40 procent, av företagsledare är 55 år eller äldre. Att ha kvar äldre ledare i företag som vill växa kan innebära potentiella nackdelar som exempelvis:

Motstånd mot förändring: Äldre ledare kan vara mer benägna att hålla fast vid befintliga sätt att göra saker och vara motståndskraftiga mot förändring. I snabbt växande företag är flexibilitet och anpassningsförmåga ofta nödvändiga för att hantera förändringar på marknaden och i affärsstrategin.

Svårigheter att attrahera unga talanger: Yngre talanger kan vara mer benägna att söka sig till företag där de ser yngre ledare eller där det finns en tydlig kultur av innovation och nytänkande. Äldre ledare kan uppfattas som mindre attraktiva för unga som söker en dynamisk och modern arbetsmiljö.

Ledarskapsstil och kommunikation: Äldre ledare kan ha en annan ledarskapsstil och kommunikationsstil än vad som efterfrågas i en snabbt föränderlig och mångfaldig arbetsmiljö. Det kan skapa klyftor mellan olika generationer och skapa utmaningar i att leda och motivera ett varierat team. Det talas mycket om hur olika generationer vill bli ledda och att Gen Z, som nu tar sig in på arbetsmarknaden, har en annan strävan om hur ledarskapet ska utövas.

Dessa utmaningar är inte universella och äldre ledare har ofta värdefull erfarenhet och visdom att bidra med. För att säkerställa framgång i en snabbväxande miljö är det viktigt att balansera erfarenhet med flexibilitet och nytänkande. Att skapa en kultur av kontinuerlig förändring och lärande kan vara avgörande för att övervinna dessa nackdelar. 

Ägarskiften är komplexa processer som involverar flera faktorer som värdering av företaget, finansiering av överlåtelsen, skatteregler, och bevarande av kundrelationer och varumärket. Många företagare underskattar denna komplexitet och den tid det tar att genomföra ett ägar- eller generationsskifte. Företagarna identifierar behov av förändringar i skatteregler, ökad tillgång till praktisk information om ägarskiftesprocessen, och förbättrade möjligheter till finansiering för att underlätta dessa övergångar. Myndigheter och kommuner kan spela en stor roll här genom att erbjuda rådgivningstjänster och informationsportaler. 

Avslutningsvis är en intressant observation från Företagarna att medelåldern och andelen över 55 år har minskat idag jämfört med år 2017. Dessa förändringar kan delvis kopplas till skatteförändringarna som skedde 2019, vilket gjorde generationsskiften mer attraktiva. Förändringen, enligt Företagarna, indikerar att vi kan förvänta oss en ökning av ägarskiften de kommande åren. Däremot finns det flera områden som behöver utvecklas för att underlätta ägar- och generationsskiften. Framförallt behöver vi se utveckling av samarbete mellan företagare, myndigheter och finansiella institutioner för att skapa en gynnsam miljö för en smidig övergång av ägarskap i svenska företag. 

Generationsskiften är inte bara nödvändiga för vidareutveckling, utan kan också ses som en möjlighet för företag att skapa en stark och hållbar framtid. Genom att balansera erfarenhet och innovation kan företag blomstra i en tid av förändring och skapa en ledarskapsdynamik som är redo för de kommande utmaningarna.

Står du inför utmaningen av ett generationsskifte på din arbetsplats? Kontakta oss på Dmatch för att se hur vi kan hjälpa er på vägen

Robin Berglund, VD

robin.berglund@dmatch.se

Företagarna. Ägar- och generationsskiften i svenska företag. Patrick Krassén. 2023. 

Tillgänglig: https://www.foretagarna.se/politik-paverkan/rapporter/2023/agar-och-generationsskiften-i-svenska-foretag/